Voorwaarden

Overeenkomst tussen Auteur en Books4You BV (www.ikschrijf.nu)
 
Partijen:
1. U, de Auteur, welke zich registreert via www.ikschrijf.nu.
EN
2. De besloten vennootschap Books4You BV, tevens handelend onder www.ikschrijf.nu , gevestigd te 5248 BJ Rosmalen, aan de Eikenburglaan 11 A
 
Partijen komen overeen:
 
Artikel 1 Uitgangspunten
a.

Auteur heeft zich geregistreerd op www.ikschrijf.nu; Door op de “akkoord” knop te klikken of door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u zich akkoord met de bepalingen van deze overeenkomst en erkent u eveneens door de in deze overeenkomst vervatte voorwaarden te zijn gebonden.

b.

De (verplichte) registratiegegevens van auteur voor een “account” bij www.ikschrijf.nu zijn als volgt:

- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail
c.

Auteur levert via zijn persoonlijke “account” van www.ikschrijf.nu manuscript(en) aan via het daartoe bestemde online formulier. De aangeleverde titel(s) zijn gekoppeld aan zijn persoonlijke www.ikschrijf.nu “account”

d.

Via het online formulier heeft de Auteur voorts de navolgende gegevens aangereikt: (bijvoorbeeld synopsis inhoud werk, fotomateriaal binnenwerk, cover, achterzijde, formaat, cover, papiersoort etcetera)

e.

www.ikschrijf.nu brengt naar aanleiding van het online formulier een offerte uit onder referte van een uniek ordernummer.

f.

De Auteur stemt in met de offerte door middel van betaling van betreffende offerte / order.

 
Artikel 2 Vervaardiging proefexemplaar van het werk

www.ikschrijf.nu draagt na ontvangst van het daarvoor in de offerte genoemde bedrag, op het in de offerte aangegeven bankrekeningnummer, zorg voor vervaardiging van een digitaal proefexemplaar van het werk, binnen een daartoe nader door www.ikschrijf.nu per e-mail aan de Auteur aan te geven indicatie van de daarvoor benodigde tijd.

Alhoewel www.ikschrijf.nu er naar streeft het proefexemplaar binnen het aangegeven tijdsbestek gereed te hebben, is soms niet uit te sluiten dat door onvoorziene omstandigheden het proefexemplaar niet binnen dat tijdsbestek gereed is. www.ikschrijf.nu zal de Auteur in dat geval zo spoedig mogelijk informeren.

 
Artikel 3 Goedkeuring proefexemplaar van het werk

Van de Auteur wordt verwacht dat deze binnen een termijn van 15 werkdagen het door www.ikschrijf.nu verstrekte digitale proefexemplaar goedkeurt.

Bij gebreke van een reactie binnen de genoemde termijn, kan www.ikschrijf.nu het proefexemplaar als goedgekeurd beschouwen en heeft www.ikschrijf.nu ten aanzien van het betrokken werk de rechten die haar krachtens deze overeenkomst toekomen met betrekking tot een goedgekeurd proefexemplaar.

Indien de auteur het proefexemplaar afkeurt binnen de aangegeven termijn, zullen zowel www.ikschrijf.nu als de Auteur zich onthouden van verkoop van het werk conform het proefexemplaar.

De auteur is zich er van bewust en stemt er mee in dat het auteursrecht met betrekking tot de vervaardiging van het proefexemplaar bij www.ikschrijf.nu berust.

 
Artikel 4 Correcties in het proefexemplaar

Indien de Auteur binnen de aangegeven goedkeuringstermijn correcties wenst aan te brengen, dienen deze vóór afloop van deze termijn schriftelijk / per e-mail aan www.ikschrijf.nu te worden doorgegeven. www.ikschrijf.nu is enkel verplicht deze correcties aan te brengen indien auteur de daaraan verbonden kosten aan www.ikschrijf.nu heeft vergoed.

 
Artikel 5 referentienummer van het werk

www.ikschrijf.nu zal zo nodig zorg dragen voor een referentienummer voor de aan het werk verbonden titel.

 
Artikel 6 Titel van het werk

De titel maakt onderdeel uit van het werk. De Auteur verplicht zich om de titel van het werk niet voor andere werken te gebruiken.

 
Artikel 7 Exclusiviteit

De Auteur verleent aan www.ikschrijf.nu een exclusieve, wereldwijde licentie op het auteursrecht op het werk en omvat alle tot het auteursrecht betreffende het werk behorende bevoegdheden om het werk te exploiteren.

Deze licentie omvat onder andere:
-

het recht tot (herhaald) (doen) uitgeven van het werk in drukvorm of in digitale, elektronische of optische vorm, al dan niet vanuit een databank;

-

het exclusief (doen) verkopen en distribueren van het werk in genoemde vormen;

-

het recht om het werk te (doen) vertalen of bewerken en in vertaling of bewerking te exploiteren;

-

het recht om (delen van) het werk op de website van www.ikschrijf.nu of van gelieerde ondernemingen openbaar te maken ter promotie van het werk;

-

het recht om het werk exclusief te doen verkopen via www.deboekhandel.nl en op deze website auteur en werk in woord en beeld te portretteren;

-

het recht om het werk geheel of gedeeltelijk te integreren in een compilatie of collectief werk;

-

het recht om van exploitatie af te zien;

-

het recht om de exploitatie onmiddellijk uit te stellen of stop te zetten, onder andere indien derden aanspraken verband houdende met het werk pretenderen;

- de onherroepelijke machtiging om tegen derden alle uit het auteursrecht van auteur voortvloeiende rechten uit te oefenen ter bescherming en handhaving van de rechten die op grond van deze overeenkomst aan www.ikschrijf.nu worden toegekend en om, op kosten van de uitgever en zo nodig op naam van de auteur, in dat verband op te treden, waartoe de auteur alle benodigde medewerking zal verlenen;

 
Artikel 8 Garanties
De Auteur verklaart en garandeert:
-

dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is om deze overeenkomst met www.ikschrijf.nu aan te gaan;

-

dat hij bevoegd en niet beperkt is om de in deze overeenkomst aan www.ikschrijf.nu toegekende bevoegdheden te verlenen;

-

dat hij geen exploitatiebevoegdheden met betrekking tot het werk aan derden heeft verleend;

-

dat hij geen afstand van auteursrecht heeft gedaan;

-

dat derden geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het werk kunnen doen gelden;

-

dat met het werk geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden;

-

dat het werk niet onrechtmatig is;

 
Artikel 9 Vrijwaring

De Auteur vrijwaart www.ikschrijf.nu jegens alle aanspraken van derden verband houdend met het werk.

 
Artikel 10 Oplage, voorraad en prijs

De oplage en prijs van het werk worden door www.ikschrijf.nu bepaald aan de hand van geplaatste bestellingen (printing on demand).

www.ikschrijf.nu is niet verplicht voorraad aan te houden.

 
Artikel 11 Wijze van exploitatie en vormgeving

De beslissingsbevoegdheid over de wijze van exploitatie en vormgeving van het werk berust bij www.ikschrijf.nu.

 
Artikel 12 Auteursexemplaren

www.ikschrijf.nu zal 10 zogeheten auteursexemplaren van het werk aan de Auteur ter beschikking stellen. De prijs van deze exemplaren is in de offerte zoals genoemd in artikel 1 opgenomen.

 
Artikel 13 Royalty

De Auteur is gerechtigd tot een royalty van 15 procent van de netto-productieprijs.

www.ikschrijf.nu is geen royalty’s verschuldigd over eigen inkopen van de Auteur waarover korting wordt verleend.

Royalty’s worden door www.ikschrijf.nu één keer per kwartaal in de maanden januari, april, juli en oktober uitbetaald.

 
Artikel 14 Beëindiging

Deze overeenkomst kan door ieder van de partijen worden opgezegd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.

Ieder van de partijen is gerechtigd deze overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij te ontbinden indien de andere partij na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge deze overeenkomst. Een dergelijke ontbinding werkt uitsluitend voor de toekomst en verplicht partijen niet tot het over en weer teruggeven van prestaties die zij vóór de ontbinding ter uitvoering van de overeenkomst ontvangen hebben.

Na het eindigen van deze overeenkomst, ongeacht of dat het gevolg is van opzegging, ontbinding of een andere oorzaak, blijft www.ikschrijf.nu gerechtigd om exploitatievormen van het werk die reeds aangevangen of in concrete voorbereiding waren op het moment van de rechtshandeling die het eindigen van de overeenkomst tot gevolg had (opzegging, ontbinding of anderszins), voort te zetten, hetgeen mede het titelgebruik omvat.

 
Artikel 15 Adreswijzigingen

De Auteur is verplicht om www.ikschrijf.nu onverwijld in kennis te stellen van adreswijzigingen (inclusief wijzigingen van e-mail adressen). Dit dient te geschieden door middel van een aangetekende brief aan het adres van Books4You BV te Rosmalen.

Alle niet op deze wijze met www.ikschrijf.nu gecommuniceerde adreswijzigingen verbinden www.ikschrijf.nu niet, terwijl de wel op de juiste wijze gecommuniceerde adreswijzigingen www.ikschrijf.nu pas binden vanaf het tijdstip van ontvangst van genoemde aangetekende brief.

www.ikschrijf.nu is niet aansprakelijk, indien berichtgevingen van www.ikschrijf.nu gericht aan de Auteur, de Auteur niet bereiken ten gevolge van niet op de voorgeschreven wijze aan www.ikschrijf.nu doorgegeven adreswijzigingen

  
Artikel 16 Overdracht overeenkomst

De Auteur stemt bij deze reeds nu vooralsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk in met de overdracht door www.ikschrijf.nu van deze overeenkomst aan een nader door www.ikschrijf.nu aan te wijzen (rechts)persoon en de Auteur erkent dat www.ikschrijf.nu daartoe gerechtigd is.

De Auteur is niet gerechtigd tot overdracht van deze overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van www.ikschrijf.nu.

 
Artikel 17 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 
Artikel 18 Bevoegde rechter

Uitsluitend de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bevoegd om te oordelen over uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen.

TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA

© IKschrijf Voorwaarden